Уважаеми посетители,

На 20.05.2024 г. (понеделник), музеят ще работи от 13:00 ч до 20:00 ч.

§ 1

Общи разпоредби

 1. Продажбата на билети чрез уебсайта https://museumofillusions.bg/  се управлява от Фондация „Музей на илюзиите” със седалище бул. Княгиня Мария Луиза 16, София 1000, България, ЕИК 205924031. Продажбата на билети чрез уебсайта е достъпна за физически лица, Потребители.
 2. Регламентът е предназначен за Потребители и има за цел да определи правила и процедури за сключване на Споразумение за продажба с Потребителя дистанционно, по интернет.

§ 2

Дефиниции

 1. Потребител – физическо лице, което сключва споразумение с Музея, чийто предмет е входен билет за Музея, като целта на покупката не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.
 2. Музей – Фондация „Музей на илюзиите” със седалище бул. Княгиня Мария Луиза 16, гр. София 1000, България, ЕИК 205924031, управляваща „Музей на илюзиите” в гр. София.
 3. Клиент – всяко лице, което извършва покупка през Магазина.
 4. Предприемач – физическо лице, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, чиято правоспособност се удостоверява с отделен акт.
 5. Продажба на билети чрез уебсайта – продажба на билети, които предоставят право на достъп до експозицията на „Музей на илюзиите” в София, управлявана от Музея, на уебсайта https://museumofillusions.bg/  (наричана по-нататък: Продажба на билети).
 6. Споразумение, сключено дистанционно – споразумение, сключено с Клиент в рамките на организирана система за сключване на споразумения от разстояние, без едновременното физическо присъствие на страните, само с използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до и включително и сключването на Споразумението.
 7. Регламент – настоящият регламент за продажба на Билети чрез уебсайта.
 8. Продукт – наличните входни билети за „Музей на илюзиите” в гр. София.
 9. Договор за покупко-продажба – Договорът за продажба на Продукт се сключва или вече е сключен между Клиента и Музея чрез уебсайта.

§ 3

Контакт

 1. Адрес на Музея: бул. Княгиня Мария Луиза 16, гр. София 1000, България
 2. Имейл адрес на Музея: info@museumofillusions.bg
 3. Телефонен номер на Музея: +359 88 797 9279
 4. Банкова сметка на Музея: BG85UBBS81551014868572
 5. Клиентите могат да се свържат с Музея на адресите и тел. номера, дадени в настоящата клауза.
 6. Клиентите могат да се свържат с Музея  по телефон от 10:00 до 20:00 часа.

§ 4

Технически изисквания

Продажбата на билети чрез уебсайта изисква:

 1. Терминално устройство с достъп до интернет и уеб браузър като Chrome, Firefox, Safari, Edge;
 2. Активен имейл акаунт;
 3. Активирани бисквитки;
 4. Активиран JavaScript.

§ 5

Обща информация

 1. Музеят, доколкото е разрешено от закона, не носи отговорност за каквито и да било смущения, в т.ч. и прекъсвания във функционирането на Продажбата на билети, причинени от форс мажор, незаконосъобразни действия на трети лица или несъвместимост на продажбата на Билети през уебсайта с техническата инфраструктура на Клиента.
 2. Разглеждането на асортимента и закупуването на билети не изискват създаване на акаунт. Продажбата на билети изисква от Клиента да предостави своя имейл адрес, име и фамилия.
 3. Цените в Магазина са дадени в лева и са бруто (с вкл. ДДС, където е приложим).

§ 6

Налични са опции за плащания

 1. Клиентите могат да извършат плащане на поръчаните билети с банкова карта чрез външна платежна система, управлявана от Обединена Българска Банка АД.
 2. Подробна информация за цените на билетите и начин на плащане може да намерите на уебсайта на Музея. Цените на билетите, посочени на уебсайта на Музея, са брутни общи разходи за Клиента.

§ 7

Изпълнение на Споразумението за продажба 

 1. Споразумението за продажба се сключва с плащането.

§ 8

Право на оттегляне от споразумението 

 1. Клиентът няма право да се оттегли от споразумение, сключено извън търговския обект или дистанционно, във връзка със споразумения за предоставяне на услуги, свързани с развлекателни, спортни или културни събития, в случай че споразумението определя датата или периода на предоставяне на услугата.
 2. Билетите, закупени при продажбата на билети през уебсайта, не се възстановяват освен в случаите, когато достъпът до Музея е ограничен.
 3. Възможна е промяна на датата на посещение, но не по-късно от 1 ден преди първоначално планираната дата.
 4. Само стойността на билета може да се  възстанови, други такси за обслужване (включително таксите за транзакция) не се възстановяват.
 5. Сумата се възстановява в рамките на 5 работни дни от датата на събитието, за което се отнася билетът, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е извършено плащането.

§ 9

Рекламация и гаранция

 1. Посетителите могат да подадат оплакване (рекламация) за услугите по резервацията, закупуването на билети по електронен път и качеството на услугите, предоставяни от Музея в рамките на 14 календарни дни от датата на посещението.
 2. Оплаквания могат да се подават по имейл на следния адрес: info@museumofillusions.bg
 3. В оплакването си купувачът следва да посочи: за какво се отнася оплакването, номер на резервация/поръчка и причина за оплакването, като Музеят не носи отговорност за неправомерно направени оплаквания, особено при некоректна или невярна информация, която купувачът предоставя.
 4. Музеят не носи отговорност при неполучаване на оплакване, когато то е спряно от анти-спам системата на имейл програмата на Музея.
 5. Оплакването се разглежда от Музея в рамките на 14 календарни дни от датата на получаването му. Потвърждението за оплакването ще бъде изпратено по имейл до посетителя. Музеят ще информира посетителя за резултата от разглеждането на оплакването по имейла, посочен в него, в срок до 14 календарни дни от датата на получаването му.
 6. Разглеждането на оплакването от страна на Музея не изключва правото на посетителя да подава искове съгласно общите условия на Гражданския кодекс.

§ 10

Лични данни

 1. Музеят е администратор на личните данни на Клиента, събрани чрез продажбата на Билети през уебсайта.
 2. Личните данни на клиентите, събрани от администратора през уебсайта, се събират с цел изпълнение на Споразумението за продажба, а одобрение от Клиента –за маркетингови цели.
 3. Получатели на личните данни на Клиента могат да са:
 • Обединена Българска Банка АД;
 • За извършване на електронни плащания или плащания чрез разплащателна карта, администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания субект, обслужващ горепосочените плащания при продажбата на Билети през уебсайта.

4. Клиентът има право на достъп до своите данни, както и да ги коригира.

5. Предоставянето на лични данни е доброволно. Независимо от това, непредоставянето на личните данни, посочени в Регламента, необходими за сключване на Споразумението за продажба, ще доведе до невъзможност за сключване на споразумението

§ 11

Заключителни разпоредби

1. Споразуменията, сключени посредством продажбата на Билети през сайта, се сключват на български език.

2. Музеят си запазва правото да изменя Регламента по важни причини, т.е. промени в законодателството, промени в начините на плащане – до степен, до която тези промени засягат прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.

3. По въпроси, които не са упоменати в настоящия регламент, се прилагат общоприложимите нормативи на българското законодателство, по-специално: Гражданския кодекс, Закона за предоставяне на електронни услуги, Закона за правата на потребителите, Закона за защита на личните данни.4. Клиентът има право да използват извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетения. За тази цел той може да подаде жалба чрез интернет платформата на ЕС за ОРС, достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.